بهداشت ایمنی و محیط زیست
شركت نفت ستاره خليج فارس به عنوان مجري طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس و به منظور ايفاي نقش موثر خود در توسعه پايدار كشور و تامين سلامت و ايمني افراد در محيط هاي كاري ، ضمن تعهد به رعايت قوانين ومقررات ايمني، بهداشت ومحيط زيست كشور، حفاظت از منابع طبيعي، پيشگيري از آلودگي محيط زيست و پرهيز از هر اقدامي كه به انسان آسيب برساند، موارد زير را در ارائه كليه خدمات و فعاليت هاي روزانه خود، به عنوان سياست هاي شركت تعيين نموده است
  • توسعه فرهنگ ايمني، بهداشت و حفاظت از محيط زيست در شركت
  • شناسايي و ارزيابي خطرات و جنبه ها در محيط هاي كاري شركت و حذف يا كاهش اثرات آنها تا كمترين حد قابل قبول (ALARP)
  • هدايت و پايش كليه پيمانكاران در زمينه رعايت الزامات HSE
  • برقراري ارتباط با سازمانهاي پيشرو در زمينه پياده سازي و اجراي سيستم مديريت HSE
  • تدارك آموزش هاي مناسب در جهت ارتقاي دانش كليه كاركنان و بيان نقش ها و مسئوليتهاي ايشان در نظام مديريت HSE
  • برقراري سيستم تشويق و تنبيه و ايجاد انگيزه جهت افزايش مشاركت كليه كاركنان در نظام مديريت HSE
  • تلاش در جهت مصرف بهينه منابع طبيعي،آب، انرژي و كاهش توليد ضايعات و انتشار آلاينده ها به هوا، خاك و آب
  • افزايش ارتباط با كليه طرف هاي ذينفع قانون گذار به منظور آگاهي و دسترسي به جديدترين الزامات و قوانين و مقررات تدوين شده در زمينه HSE
  • ارزيابي مداوم عملكردها و انجام مميزي هاي دوره اي به منظور بازنگري و "بهبود مستمر" سياست ها، روش ها، برنامه ها و دستورالعمل ها در نظام مديريت HSE
مديريت ارشد شركت نفت ستاره خليج فارس به منظور دستيابي به سياست هاي مذكور خود را متعهد به تامين كليه الزامات پياده سازي و بهبود مستمر اجراي سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE-MS) بر اساس استانداردهاي بين المللي 2007: OHSAS 18001 و ISO 14001 :2004 و نيز راهنماها، روش ها و برنامه هاي انجمن توليد كنندگان نفت و گاز (OGP Guidelines) مي داند.