آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در فروردین 1397

آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم
آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم
بسمه تعالی آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مس...  (بیشتر...)
تاریخ: 1397/01/30