آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در اسفند 1396

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی
بسمه تعالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مسیری، خط لوله انتقال به طول تقریبی 388 کیلومتر، پ...  (بیشتر...)
تاریخ: 1396/12/10