آخرین اخبار
تاریخ:1396/12/10
آگهی فراخوان مناقصه عمومی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

بسمه تعالی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مسیری، خط لوله انتقال به طول تقریبی 388 کیلومتر، پایانه دریافت میعانات گازی و کلیه تجهیزات و تاسیسات وابسته به مدت یکسال را ازطریق مناقصه واگذار نماید. پیمانکارانی که دارای رتبه بندی در زمینه تاسیسات از سازمان برنامه بودجه می باشند می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه نمایند.


مبلغ اسناد:

معادل دو میلیون ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 زمان و مکان دریافت اسناد:
بندرعباس کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجائی - جنب پالایشگاه بندر عباس - شرکت نفت ستاره خلیج فارس دفتر مدیریت امورحقوقی و قراردادها از تاریخ 1396/12/11  لغایت تاریخ 1396/12/20 در این رابطه بازدید از محل تاسیسات خط لوله صرفا در تاریخ 1396/12/23 خواهد بود.

تلفن: 32581849-076 و 32581851-076