آخرین اخبار
تاریخ:1397/03/30
آگهی فراخوان مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی

آگهی فراخوان مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتیبسمه تعالی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی شرکت را با رعایت قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات وفق آیین نامه های اجرایی آنها از کلیه گمرکات کشور و ارسال کالاها به محل پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به کارگزار واحد شرایط واگذار نماید.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس

زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1397/4/5 لغایت تاریخ 1397/4/17 در مدیریت امور حقوقی و قراردادها است و سایر اطلاعات مورد نیاز ، در اسناد مناقصه قید شده است.

کارگزارانی که دارای سابقه در زمینه موضوع فراخوان می باشند، می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

مبلغ اسناد: معادل 3،000،000 میلیون ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

 تلفن: 32581849-076 و 32581851-076