آخرین اخبار
تاریخ:1397/03/28
آگهي فراخوان مناقصه عمومي اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي


بسمه تعالی

شركت نفت ستاره خليج فارس در نظر دارد. خدمات اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي واقع در پالايشگاه ميعانات گازي نفت ستاره خليج فارس را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط به مدت 3 ماه شمسي ازطريق مناقصه واگذار نمايد.

    نشاني دريافت اسناد: بندر عباس كيلومتر 13جاده اسكله شهيد رجائي-جنب پالايشگاه نفت بندر عباس- شركت نفت ستاره خليج فارس

    زمان دريافت اسناد: از تاريخ 27/03/1397 لغايت تاريخ 02/04 /1397 در مديريت امور حقوقي و قراردادها است و ساير اطلاعات مورد نياز ، در اسناد مناقصه قيد شده است.

شركتهايي كه داراي سابقه انجام عمليات عايقكاري موضوع مناقصه مي باشند، مي توانند پس از دريافت و تكميل اسناد مناقصه پيشنهاد خود را ارائه نمايند.

    مبلغ اسناد: 2،000،000 ميليون ريال واريزي به حساب شماره 2390381134 بانك تجارت شعبه پالايشگاه بندرعباس بنام پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس

حضور شركت كنندگان جهت بازديد از محل واحد بنزين سازي روز دوشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1397/4/4 در پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس واقع در استان هرمزگان ، شهر بندرعباس مي باشد.

تلفن:  32581851-076 و 32581849-076