آخرین اخبار
تاریخ:1397/04/04
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار احداث بیمارستان 270 تختخوابی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار احداث بیمارستان 270 تختخوابی


بسمه تعالی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. احداث بیمارستان 270 تختخوابی واقع در محوطه بیمارستان شهید محمدی را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که گواهی نامه ، رتبه و سوابق کاری مرتبط را دارند دعوت می شود تا شرح کامل سوابق ، مدارک و توانمندی های خود را حداکثر تا تاریخ 1397/04/12 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس- امور حقوقی و قراردادها ارسال نمایند.
بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی ، از پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

تلفن: 32581849-076 و 32581852-076