آخرین اخبار
تاریخ:1397/06/12
آگهی فراخوان مناقصه تامین کنندگان لوازم و تجهیزات آتشنشانی

آگهی فراخوان مناقصه تامین کنندگان لوازم و تجهیزات آتشنشانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین تجهیزات آتشنشانی ( چراغ روشنایی نورافکن ) را از طريق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرايط، واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سایت WWW.PGSOC.IR و دریافت سایر اطلاعات تکمیلی ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

نشانی ارسال پاکات: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندر عباس-بندر خمیر ،  شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مهلت ارسال پاکات تا تاریخ 20/06/1397 دبیرخانه ، مدیریت بازرگانی ماست.

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

لیست تجهیزات