آخرین اخبار
تاریخ:1397/06/26
آگهی مزايده فروش ضايعات

آگهی مزايده فروش ضايعات

شركت نفت ستاره خليج فارس (سهامي خاص) در نظر دارد مقاديري از آهن آلات، بشكه هاي فلزي و چوب مستعمل مازاد ضايعاتي موجود در پالايشگاه را با شرايط ذيل از طريق مزايده به فروش برساند لذا از كليه متقاضياني كه مايل به شركت در مزايده هستند، دعوت مي شود با مراجعه به سايت پالايشگاه ( WWW.PGSOC.IR ) و دريافت ساير اطلاعات مزايده نسبت به تهيه اسناد مزايده اقدام و همچنين در صورت تمايل جهت بازديد از موضوع فراخوان صرفاً روز يكشنبه مورخ 01 / 07 / 1397 ساعت 10:30 با معرفي نماينده به آدرس پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس مديريت بازرگاني (واحد انبار) اقدام نمايند.
شركت كنندگان حداكثر تا مورخ 07 / 07 / 1397 فرصت دارند نسبت به ارسال پاكات پيشنهاد قيمت به آدرس ذيل اقدام نمايند.
آدرس پالايشگاه: استان هرمزگان ، بندرعباس ، پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، دبيرخانه – مديريت بازرگاني.
تلفن: 31310000 - 076 كد پستي : 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


تعهدنامه شرکت در مزایده

ليست اقلام ضايعاتي

شرايط شرکت در مزايده