آخرین اخبار
تاریخ:1397/06/26
آگهی فراخوان مناقصه تامین کنندگان آنالایزر

آگهی فراخوان مناقصه تامین کنندگان آنالایزر

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین آنالایزرهای رطوبت در گاز و رطوبت در مایع را از طريق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرايط، واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سایت WWW.PGSOC.IR و دریافت سایر اطلاعات تکمیلی ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

نشانی ارسال پاکات : استان هرمزگان، شهر بندرعباس،  کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس( سهامی خاص )، دبیرخانه ، مدیریت بازرگانی

مهلت ارسال پاکات تا تاریخ 04/07/1397 است.

تلفن: 31310000-076

اطلاعات تکمیلی

سایر شرایط شرکت در مناقصه