آخرین اخبار
تاریخ:1397/06/27
آگهی فراخوان مناقصه خرید دوچرخه

آگهی فراخوان مناقصه خرید دوچرخه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین تعداد 500 دستگاه دوچرخه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکنندگان واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه‌ی تولیدکنندگان دوچرخه دعوت می شود رزومه و مشخصات کالاهای تولیدی خود را به آدرس زیر تا مورخ 04/07/1397 ارسال نمایند.

آدرس: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندر خمیر- پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، دبیرخانه ، امور ورزش و رفاه

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس