آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/02
آگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین کنندگان اقلام متریال پایپینگ

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین کنندگان اقلام متریال پایپینگ

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین بخشی از اقلام متریال پایپینگ را از طريق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرايط واگذار کندد. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به آدرس ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد مناقصه : بندر عباس، کیلومتر 13جاده محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 روز چهار شنبه  مورخ 4/07/1397 است.

هزینه خرید اسناد شرکت در مناقصه 2،000،000 ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت بنام شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس