آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/02
آگهی مناقصه خرید ماشین حمل زباله و سطل زباله مکانیزه فلزی

آگهی مناقصه خرید ماشین حمل زباله و سطل زباله مکانیزه فلزی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو دستگاه ماشین حمل زباله و یکصد عدد سطل زباله مکانیزه فلزی را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت (WWW.PGSOC.IR) و دریافت سایر اطلاعات مناقصه، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا مورخ 07/07/1397 به نشانی ذیل اقدام کنند.

آدرس پالایشگاه: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، دبیرخانه – واحد ایمنی و بهداشت

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر شرایط شرکت در مناقصه