آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/21
آگهی فراخوان عمومی خرید تجهیزات ، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول

آگهی فراخوان عمومی خرید تجهیزات ، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین تجهیزات، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول را از طريق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرايط واگذار کند.. لذا از کلیه تامین کنندگانی که توانایی تامین موضوع را دارند دعوت می شود که جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نماینده از مورخ 21/07/1397 لغایت 28/07/1397 نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام کنند.

 نشانی دریافت اسناد مناقصه : بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندر خمیر ، شرکت نفت ستاره خلیج فارس- واحد امور حقوقی و قراردادها

هزینه شرکت در مناقصه: مبلغ 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کد پستی : 7931181183          تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس