آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/30
آگهی فراخوان مناقصه عمومی احداث فنس محیط پیرامونی پالایشگاه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی احداث فنس  محیط پیرامونی پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، ترمیم و احداث فنس محیط پیرامونی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت سه ماه شمسی از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از تمامی پیمانکارانی که دارای سابقه احداث موضوع فراخوان را دارند، دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه از مورخ 30/07/1397 لغایت 09/08/1397 با معرفی نماینده به آدرس ذیل مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، واحد امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد : 1،500،000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس