آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/06
آگهی مناقصه تعمیر ، راه اندازی مجدد و ارتقای سیستم آب شیرین کن RO

آگهی مناقصه تعمیر ، راه اندازی مجدد و ارتقای سیستم آب شیرین کن RO

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تعمیر ، راه اندازی مجدد و ارتقای سیستم آب شیرین کن RO را از  طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه پیمانکاران و سازندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که  با معرفی نماینده و مراجعه به آدرس زیر جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 05/08/1397 لغایت 13/08/1397 اقدام نمایند.
نشانی دریافت اسناد : استان هرمزگان، شهر بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر ، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 000، 000،2 ریال ) دو میلیون ریال( به شماره حساب 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس.

تلفن : 31310000-07

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس