آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/06
آگهی مناقصه خرید کاستیک

آگهی مناقصه خرید کاستیک

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تامین  پانصد تن کاستیک 50 درصد را با  شرایط مناقصه واگذار نماید. لذا از همه پیمانکاران و تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت (WWW.PGSOC.IR) و دریافت سایر اطلاعات مناقصه، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نشانی ارسال پاکات:  استان هرمزگان، شهر بندرعباس،  کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس( سهامی خاص )، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مهلت ارسال پاکات تا تاریخ 13/08/1397 است.

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر شرایط