آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/06
آگهی مناقصه تامین چراغ های ضد انفجار واحدهای در حال ساخت

آگهی مناقصه تامین چراغ های ضد انفجار واحدهای در حال ساخت

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تعداد 3475 عدد چراغ ضد انفجار را از طریق  مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت  می شود که با مراجعه به سایتIR.PGSOC.WWW و دریافت سایر اطلاعات مناقصه، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا مورخ 13 / 08 /1397 به نشانی زیر اقدام نمایند.
آدرس پالایشگاه: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه  ستاره  خلیج فارس، دبیرخانه ، واحد امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-07

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

سایر شرایط شرکت در مناقصه

لیست چراغ ضد انفجار