آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/13
آگهی مناقصه خرید کانکس

آگهی مناقصه خرید کانکس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین چهارده عدد کانکس را با شرایط مناقصه واگذار کند. لذا از همه پیمانکاران و تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود تا با مراجعه به سایت WWW.PGSOC.IR و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا تاریخ 26/8/1397 اقدام کنند.

نشانی ارسال پاکات: هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر شرایط شرکت در مناقصه کانکس

مشخصات فني کانکس

پيشنهاد قيمت و تضمين