آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/20
آگهی فراخوان شناسایی سازندگان لاینر کمپرسور

آگهی فراخوان شناسایی سازندگان لاینر کمپرسور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین لاینر کمپرسور با مشخصات حدود قطر 350 الی 1200میلی متر را از طریق مناقصه عمومی به سازندگان واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهایی که توانایی تامین فراخوان را دارند دعوت می شود پیشنهاد فنی خود را حداکثر تا مورخ 30 /08 /1397 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ( دبیرخانه – امور حقوقی و قراردادها ) ارسال نمایند.

تلفن: 31310000-076