آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه Bundel cut 2000

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه Bundel cut 2000

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، خرید دستگاه Bundel cut 2000 را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود تا مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال پاکات تا مورخ  07/09/1397 اقدام نمایند.
نشانی ارسال پاکات: بندر عباس-کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: 31310000-076 


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیشنهاد قیمت-تضمین.pdf
سایر شرایط شرکت در مناقصه.pdf