آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دو ست دستگاه Runpul

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دو ست دستگاه Runpul

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، خرید دو ست دستگاه Runpul را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال پاکات تا مورخ  07/09/1397 اقدام نمایند.

نشانی دریافت پاکات: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر شرایط شرکت در مناقصه.pdf
پیشنهاد و 11تضمین.pdf