آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/30
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید مواد شیمیایی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید مواد شیمیایی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید مواد شیمیایی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir  و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال پاکات تا مورخ 10/09/1397 اقدام کنند.
نشانی دریافت پاکات: بندرعباس - کیلومتر 13 جاده بندرعباس به خمیر - شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مدیریت امور حقیقی و قراردادها

تلفن:31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر شرایط شرکت 11در مناقصه.pdf
پيشنهاد-تضمين.pdf
ALUM.pdf
DAP.pdf
DOPE.pdf
H2O2.pdf
UREA.pdf