آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/01
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید آنالایزر ارتعاشات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید آنالایزر ارتعاشات

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دستگاه آنالایزر ارتعاشات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود تا با دریافت سایر اطلاعات از سایت اینترنتی به آدرس www.pgsoc.ir  نسبت به ارسال پاکات تا تاریخ 11/9/1397 اقدام کنند.
نشانی ارسال پاکات: بندرعباس - کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن:31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

222برگ پيشنهاد قيمت مناقصات.pdf
222ساير شرايط شركت در مناقصه.pdf
222ضمانت نامه شركت در مناقصه.pdf