آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/12
آگهی فراخوان شناسایی قطعه سازان پمپ میترینگ

آگهی فراخوان شناسایی قطعه سازان پمپ میترینگ

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین قطعات 94 پمپ میترینگ را با شرایط مناقصه به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه‌ی شرکت‌هایی که توانایی تامین موضوع فراخوان را دارند، دعوت می شود پیشنهاد فنی خود را حداکثر تا تاریخ 1397/09/25 به آدرس بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس (دبیرخانه- امور حقوقی و قراردادها) ارسال کنند.

تلفن : 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط شركت در مناقصه.pdf