آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/13
آگهی شناسایی تأمین­ کنندگانRoader Blocker

آگهی شناسایی تأمین­ کنندگانRoader Blocker

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین دستگاه Roader Blocker را به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرایط از طریق مناقصه واگذارکند. لذا از همه متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که رزومه و کاتالوگ های محصول موضوع فراخوان را تا تاریخ 24/09/1397 به آدرس پالایشگاه ارسال نمایند.

آدرس پالایشگاه: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس