آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/14
آگهی فراخوان عمومی خرید تجهیزات ، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول/ تمدید

آگهی فراخوان عمومی خرید تجهیزات ، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول/ تمدید

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد.، تامین تجهیزات، قطعات و خدمات جانبی شرکت هانیول را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از همه تامین کنندگانی که توانايی تامین موضوع را دارند دعوت می شود که جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی نماينده تا مورخ 20/09/1397  نسبت به ارسال پاکات اقدام نمايند.

نشانی دريافت اسناد مناقصه: بندر عباس کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر ، شرکت نفت ستاره خلیج فارس واحد امور حقوقی و قراردادها

هزينه شرکت در مناقصه: مبلغ 2000،000 ریال(دو میلیون ريال) واريزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالايشگاه، به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کد پستی:  7931181183
تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس