آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/14
آگهی مناقصه تامین جاذب سولفور / تمدید

آگهی مناقصه تامین جاذب سولفور / تمدید

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تامین 40 تن جاذب سولفور واحد نفتا و 12 تن جاذب سولفور واحد ایزومریزاسیون را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت (WWW.PGSOC.IR) و دریافت سایر اطلاعات مناقصه، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا مورخ 23 / 09 /1397 به نشانی زیر اقدام نمایند.

آدرس پالایشگاه: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، دبیرخانه، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076