آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/09
فراخوان مناقصه تامین ولو

فراخوان مناقصه تامین ولو

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین ولو مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند لذا از همه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید درصورت تمایل، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکات خود را حداکثر تا مورخ 22/10/1397 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.
تلفن: 31310000-076  کد پستی : 7931181183 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير 890-89 شرايط.pdf

3034-00-ED-PI-INS-50010-A1.pdf
3034-00-ED-PI-LIS-50903-A1.pdf
3034-00-ED-PI-LIS-50908-A1.pdf
3034-00-ED-PI-MR-50772-04-A1.PDF
3034-00-ED-PI-PMS-50019-A1.PDF
3034-00-ED-QA-PCR-AA708-A3.PDF
GA-E-60404.pdf
GA-E-60414.pdf