آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/11
آگهی فراخوان مناقصه عمومی اورهال یک دستگاه توربین گازی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی اورهال یک دستگاه توربین گازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، اورهال یک دستگاه توربین گازیframe 6  GE (شرکت بهارات) به ظرفیت 42 مگاوات واقع در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت یک ماه شمسی ازطریق مناقصه عمومی واگذار کند. لذا از همه پیمانکارانی که سابقه فعالیت در رابطه با موضوع فراخوان را دارند، دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه از مورخ 10/10/1397 لغایت 20/10/1397 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، واحد امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد : 1،000،000 ریال ( یک میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

تلفن: 31310000-076 ، کد پستی : 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس