آخرین اخبار
تاریخ:1397/11/02
تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­های اداری و صنعتی

تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­های اداری و صنعتی
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­ های اداری و صنعتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­ های اداری و صنعتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های دارای شرایط دعوت می‌شود، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکت‌های خود را حداکثر تا تاریخ 10/11/1397 به آدرس بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.

تلفن: 31310000-076  کد پستی : 7931181183                                                                    

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


پيوست.pdf