آخرین اخبار
تاریخ:1397/11/24
آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی اورهال یک دستگاه توربین گازی

آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی اورهال یک دستگاه توربین گازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، اورهال یک دستگاه توربین گازیframe 6  GE (شرکت بهارات) به ظرفیت 42 مگاوات واقع در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکارانی که سابقه فعالیت در رابطه با موضوع فراخوان را دارند، دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و ارائه پاکت های پیشنهادی تا مورخ 30/11/1397 با معرفی نماینده به آدرس ذیل مراجعه و اقدام نمایند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، واحد امور حقوقی و قراردادها


تلفن: 31310000-076 ، کد پستی : 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

لینک آگهی اولیه:
http://www.pgsoc.ir/Default.aspx?tabid=395&articleType=ArticleView&articleId=254&language=en-US