آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/11
آگهی مناقصه عمومی تامین آنالایزر آنلاین زیست محیطی

آگهی مناقصه عمومی تامین آنالایزر آنلاین زیست محیطی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، تامین چهار آنالایزر آنلاین زیست محیطی را از طريق مناقصه عمومی به تامین کننده واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می‌شود با معرفی نماینده تا تاریخ 21/02/1398 با مراجعه به واحد امور حقوقی و قراردادها و ارائه فیش واریزی هزینه اسناد، نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

نشانی دریافت اسناد: هرمزگان ، شهر بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076
کدپستی: 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس