آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/22
آگهی مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلان و اطفا حریق Data Center

آگهی مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلان و اطفا حریق Data Center

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، اجرای سيستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور خود را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار کند لذا از همه‌ی شرکت‌­های واجد شرایط دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 31/02/1398  با معرفی نماینده به نشانی درج شده، مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس-بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها. تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس