آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/25
آگهی مناقصه عمومی لایروبی حوضچه های آب(پوند) پالایشگاه

آگهی مناقصه عمومی لایروبی حوضچه های آب(پوند) پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، لایروبی حوضچه‌های آب(پوند) واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت 4 ماه شمسی واگذار کند. لذا از همه‌ی شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در رابطه با موضوع فراخوان را دارند، دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 28/02/1398 لغایت 04/03/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس-بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، واحد امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 ( دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت بنام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.
تلفن: 31310000-076
کد پستی : 7931181183


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس