آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/21
مناقصه عمومی تامین خودروهای دیزلی

مناقصه عمومی تامین خودروهای دیزلی
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شش دستگاه خودرو (وانت دیزلی با ظرفیت دو تن) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذارکند.


شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شش دستگاه خودرو (وانت دیزلی با ظرفیت دو تن) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذارکند. لذا از همه شرکت‌­های متقاضی دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 28/03/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

ر.ابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس