آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/26
مزایده فروش نفتای آلوده

مزایده فروش نفتای آلوده

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 14،000 تن متریک سلاپس (نفتای آلوده) را از طریق مزایده عمومی بین‌المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند. لذا از تمامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی متمایل دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مزایده از تاریخ  26/03/1398 لغایت 01/04/1398 با معرفی نماینده به آدرس: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، واحد امور حقوقی و قراردادها، مراجعه و اقدام کنند.  اطلاعات بیشتر در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir قرار گرفته است.
تلفن: 31310000-076 ، کد پستی :  7931181183، ایمیل: tender.pgsoc@gmail.com

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس