آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/27
مناقصه عمومی تامین تله بخار ترمودینامیکی

مناقصه عمومی تامین تله بخار ترمودینامیکی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 1600 (هزار و ششصد) دستگاه تله بخار ترمودینامیکی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه شرکت­ های متقاضی دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 04/04/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس