آخرین اخبار
تاریخ:1398/04/19
تمدید مناقصه عمومی تامین خودروهای دیزلی

تمدید مناقصه عمومی تامین خودروهای دیزلی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شش خودرو (وانت دیزلی با ظرفیت دو تن) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه شرکت­ های متقاضی دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ  25/04/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس