کنترل کیفیت
واحد كنترل كيفيت مسئول بررسي كيفيت تمامي تجهيزات موجود در پالايشگاه ميباشد. اين واحد وظيفه نظارت بر اجراي صحيح ساخت تجهيزات پالايشگاه مطابق با استاندارد مربوطه را دارا ميباشد. علاوه بر نظارت بر صحت ساخت تجهيزات مطابق با استاندارد هاي مربوطه، واحد كنترل كيفيت وظيفه نظارت عاليه بر كار بازرسان و واحدهاي كنترل كيفيت پيمانكاران را نيز دارا ميباشد. فعاليت هاي كنترل كيفيت به سه بخش زير تقسيم ميشود: نظارت و بازرسي بر خريد تجهيزات، نظارت و بازرسي در مراحل ساخت تجهيزات و نظارت و بازرسي در مراحل نصب و راه اندازي تجهيزات.
نظارت و بازرسي تجهيزات خريداري‌شده و يا ساخته‌شده شامل مراحل زير مي باشد كه مطابق با استاندارد ساخت آن تجهيز (نظير استانداردهاي ASME ، API ، IPS و ... ) صورت ميگيرد:
الف - بازرسي قبل از ساخت
در مراحل پيش از ساخت الزامات كنترل كيفيت كه در استانداردهاي ساخت تجهيزات وجود دارد، در قراردادهاي ساخت و خريد تجهيزات گنجانده ميشود. ارزشيابي نحوه كار واحدهاي كنترل كيفيت پيمانكاران و شركتهاي بازرسي نيز بر عهده اين واحد ميباشد.
ب - بازرسي حين ساخت
نظارت و بازرسي در حين ساخت مطابق با نيازهاي استانداردهاي ساخت تجهيزات انجام ميگيرد. بازرسي حين ساخت شامل بازرسي نحوه ساخت (بازرسي مواد اوليه، بازرسي تجهيزات مورد استفاده در ساخت و ...)، بازرسي از صحت اجراي تستهاي حين ساخت و ... مي شود.
ج- بازرسي پس از ساخت
پس از ساخت تجهيزات تستهاي عملكردي جهت اطمينان از كارايي آنها انجام ميشود. در زمان استفاده از تجهيزات نيز لازم است در مقاطع زماني مشخص بازرسيهاي دوره اي (In-Service Inspection) از تجهيزات فوق انجام شود.
نقش واحد كنترل كيفيت پس از تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه به بازرسي دوره‌اي از تجهيزات و نظارت بر تعويض تجهيزات فرسوده واحدها تغيير ميكند.
پس از تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه، شرح وظايف واحد كنترل كيفيت به موارد زير تغيير خواهد كرد: انجام بازرسيهاي دورهاي (In-Service Inspection)، نظارت و بازرسي بر صحت انجام عمليات تعميراتي بر روي تجهيزات معيوب و نظارت بر ساخت و نصب تجهيزات جايگزين در مواردي كه امكان تعمير تجهيزات فرسوده وجود ندارد.