توليدات مقدار بشکه ( میلیون لیتر در روز ) درصد حجمی
گاز مایع (LPG)
زمستان (3.81)
تابستان (4.45)
6.6
7.7
بنزين:
با مشخصه اکتان (90)
با مشخصه اکتان (95)

زمستان (27.98)
تابستان (27.18)
زمستان (8.82)
تابستان (9.06)
44.4
45.42
14.54
14.6
سوخت جت 3.37 5.8
گازوئيل سبک :
   Desing Case : Cut 380  c at 98%
Alternate Case : Cut 360 c at 98%
13.35
12.72
23.3
22.2
گازوئيل سنگين :
                                 Desing Case
                             Alternate Case
0.65
1.288
1.1
2.39
گوگرد جامد 130 تن در روز 0.3 درصد وزنی
هيدروژن 19.22 تن در ساعت 1.078 درصد وزنی