پروژه خط لوله خوراک
میعانات گازی به عنوان خوراک پالایشگاه از طریق خط لوله ای به طول 388 کیلومتر و به قطر 36 اینچ از عسلویه تامین می گردد. خط لوله خوراک و تلمبه خانه مربوطه در عسلویه که دارای سه دستگاه تلمبه هر کدام به ظرفیت 180/000 بشکه در روز جهت انتقال میعانات گازی و پایانه دریافت در پالایشگاه احداث و عملیاتی شده است.

تصاویر