گزارش تصویری
تاریخ:1394/10/30
میزبانی و بازدید مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت

میزبانی و بازدید مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت