گزارش تصویری
تاریخ:1394/12/09
بازدید مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و بانک ملت از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

بازدید مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و بانک ملت از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس