گزارش تصویری
تاریخ:1394/10/11
بازدید دبیرمحترم مجمع تشخیص مصلحت نظام از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

بازدید دبیرمحترم مجمع تشخیص مصلحت نظام از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس