گزارش تصویری
تاریخ:1395/05/21
بازدید مهندس پیوندی از مراحل توسعه پالایشگاه ستاره

بازدید مهندس پیوندی از مراحل توسعه پالایشگاه ستاره