بالا

مناقصه عمومی تامین 42 عدد مبدل جریان به فشار

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 42 عدد I/P Convertor مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین کابل(افزایش ظرفیت)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کابل مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین شیرهای کنترلی  (Control Valve)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شیرهای کنترلی (Fieldbus Control Valve) مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تابلوهای برق (طرح افزایش ظرفیت)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تابلوهای برق مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تجهیزات ابزار دقیق

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :