بالا

مناقصه عمومی تأمین لوله های صنعتی پالایشگاه  

تاریخ: 15 بهمن، 1398
مناقصه عمومی تأمین لوله های صنعتی پالایشگاه  

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین لوله های صنعتی برای جابجایی مبدل های واحدهای 02 و 72 پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین لوله های صنعتی برای جابجایی مبدل های واحدهای 02 و 72 پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر واجد شرایط دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 16/11/1398 لغایت 26/11/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند. 
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 05/12/1398 
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرلنگه، بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :