بالا

فراخوان شناسایی تامین کنندگان گوشت قرمز و سفید

تاریخ: 19 شهریور، 1399
فراخوان شناسایی تامین کنندگان گوشت قرمز و سفید

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین گوشت مصرف ماهانه مورد نیاز خود را به تأمین‌کننده واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

شماره فراخوان: PGSOC-LEC-TE-01282

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین گوشت مصرف ماهانه مورد نیاز خود را به تأمین‌کننده واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. لذا از تمامی متقاضیان دعوت می شود تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال مدارک ارزیابی کیفی تا تاریح  30/06/1399 به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183 ،  تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، ایمیل: legal@pgsoc.ir


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :