بالا

مزایده عمومی فروش مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی

تاریخ: 20 شهریور، 1399
مزایده عمومی فروش مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی موجود در پالایشگاه را به ترتیب به وزن تقریبی 330 و 720 تن از طریق مزایده عمومی به فروش برساند،

شماره مزایده: PGSOC-LEC-TE-01283

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی موجود در پالایشگاه را به ترتیب به وزن تقریبی 330 و 720 تن از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا از همه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 30/06/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تاریخ بازدید: 01/07/1399، ساعت 9:30 صبح با نامه معرفی نماینده توسط متقاضیان برای هماهنگی با حراست مجموعه جهت ورود به پالایشگاه 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 07/07/1399
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :